Over IBS

(onderstaande is letterlijk overgenomen uit de statuten)

Stichting IBS is opgericht met het volgende doel:

– het bijdragen aan en vergroten van een vreedzame samenleving binnen het stadsdeel Segbroek vanuit haar religieuze achtergrond.
– het bijdragen aan en vergroten van de leefbaarheid en burgerschap in de multireligieuze samenleving in het stadsdeel Segbroek.
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het bevorderen van de dialoog tussenleden van religieuze organisaties binnen
het stadsdeel Segbroek.
– het organiseren van spirituele, sociale, culturele, (re-)creatieve, voorlichtende, vormende, educatieve, geestelijke, kunstzinnige activiteiten.
– het volgen van de ontwikkelingen op relevante onderwerpen bij de overheid, in de politiek en in de media en daarover in dialoog te treden.
– het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan lokale en landelijke overheden en instellingen.
– het zich mondiaal als Cooperation Circle verbinden met
United Religions Initiative (URI)
– het samenwerken met lokale en landelijke organisaties die een soortgelijk of complementair doel nastreven.